آزمایش های اورژانس

زمان انجام نام آزمایش # نام بخش
در همان روز B HCG Titer 1 هورمون
Beta-HCG 2
HBS-Ag 3
H.I.V (Ab+Ag) Combo 4
H.C.V Ab 5
HBS-Ab 6
Prolactin 7
Estradiol 8
AMH 9
Progesteron 10
VIT D3 11
TG 12
HTLV (1-2) 13
Anti TPO 14
CA 125 15
Macro prolactin 16
HE4 17
ACTH 18
Ferritin 19
Toxo 20
Rubella 21
CMV 22
DHEA 23
Anti ccp 24
PSA 25
thyroid panel 26

*زمان جوابدهي  مشخص شده به صحت دستگاه و عدم نياز به تكرارتست بستگي دارد.

*الباقي تستهاي هورموني كه با دستگاه و غيردستگاه انجام مي شود با هماهنگي سوپروايزر و  بخش مي تواند به صورت اورژانسي انجام گیرد.

زمان انجامنام آزمایش#نام بخش
در همان روزBUN1بیوشیمی
Cr2
Na3
K4
Bilirubin (T , D)5
FBS6
Cpk7
Cpk-MB8
CRP9
Ca10
ALP11
SGOT12
SGPT13
Troponin14
Mg15
Amy16

*زمان جوابدهي  مشخص شده به صحت دستگاه و عدم نياز به تكرارتست بستگي دارد.

*الباقي تستهاي بیوشیمی كه با دستگاه و غيردستگاه انجام مي شود با هماهنگي سوپروايزر و  بخش مي تواند به صورت اورژانسي انجام گیرد.

زمان انجامنام آزمایش#نام بخش
در همان روزCBC1

هماتولوژی

و

انعقاد

BG-RH2
PT-PTT3
DIGOXIN4
DIDIMER5
ABG6
Retic7
Direct coombs8
G6PD کمی9
G6PD کیفی10
FDP11
Fibrinogen12
ESR13
HB/A1C14

*زمان جوابدهي  مشخص شده به صحت دستگاه و عدم نياز به تكرارتست بستگي دارد.

*الباقي تستهاي هماتولوژی و انعقاد كه با دستگاه و غيردستگاه انجام مي شود با هماهنگي سوپروايزر و  بخش مي تواند به صورت اورژانسي انجام گیرد.

زمان انجامنام آزمایش#نام بخش
در همان روزU/A1

تجزیه ادرار

و

انگل شناسی

S/E2
OB3
Urine Prot4
Urine Glu5
Urine Nitrite6
Opium7

*زمان جوابد هي  مشخص شده به صحت دستگاه و عدم نياز به تكرارتست بستگي دارد.

*الباقي تستهاي تجزیه ادرار و انگل شناسی كه با دستگاه و غيردستگاه انجام مي شود با هماهنگي سوپروايزر و  بخش مي تواند به صورت اورژانسي انجام گیرد.

زمان انجامنام آزمایش#نام بخش
در همان روزMono Test1متفرقه
P.C.T2
Seminal Fluid3
Amnisure4
MAR Test5
Meningitidis panel6
D-marker7
Wright8
Widal9
Double Marker10

*زمان جوابدهي  مشخص شده به صحت دستگاه و عدم نياز به تكرارتست بستگي دارد.

*الباقي تستهاي متفرقه كه با دستگاه و غيردستگاه انجام مي شود با هماهنگي سوپروايزر و  بخش مي تواند به صورت اورژانسي انجام گیرد.