خدمات ما

انجام آزمایش های اورژانسی

نمونه گیری

نمونه گیری در منزل:

فرایند “نمونه گیری در منزل” توسط آزمایشگاه سعید به طریق زیر می باشد:
درخواست انجام آزمایشات از سوی بیمار، که به دوصورت می باشد: 

در تماس تلفنی بیمار می تواند با شماره 79529-021 تماس گرفته و پس از هماهنگی ساعت و روز با سوپروایزر و یا مسئول بخش به نمونه گیری ارجاع داده شود.

نمونه گیر موظف است ادرس و شماره تلفن ثابت بیمار را یادداشت نموده و در تاریخ و ساعت مقرر در محل حضور یابد، همچنین بیمار می تواند نسخه را فکس یا تلگرام کند و یا در صورت داشتن دفترچه بیمه معتبر نسخه را در محل به نمونه گیر تحویل دهد.

در مراجعه حضوری همراه بیمار هماهنگی لازم را در آزمایشگاه بعمل آورده و پس از انجام پذیرش بیمار، نمونه گیر با هماهنگی مسئول بخش و سوپروایزر در ساعت مقرر به محل اعزام می شود.

پس از انجام نمونه گیری هزینه نمونه گیری، انجام آزمایشات و هزینه ایاب وذهاب با توجه به تعرفه خدمات آزمایشگاهی و مسافت از بیمار دریافت می شود.

نمونه گیری اطفال:

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعید با بهره گیری از پرسنل مجرب و بیمارستانی، آمادگی نمونه گیری از نوزادان و کودکان شما مراجعین محترم را به منظور انجام تمامی آزمایشات درخواست شده توسط پزشک، بهترین نحو داراست.